K-Plast, výrobné družstvo

Obchodné meno: K-Plast, výrobné družstvo

Adresa sídla: Školská 36, 968 01 Nová Baňa

IČO: 35 785 080

DIČ: 2020277809

IČ DPH: SK2020277809

Zápis v obchodnom registri: OS Banská Bystrica – oddiel Dr, vložka číslo 362/S

Menom ktorého konajú: Ing. Bohumil Červenka, predseda družstva

Martina Pastier, podpredseda družstva

Bankové spojenie

IBAN: SK67 0200 0000 0017 6143 1053

BIC: SUBASKBX

Zostaňte v kontakte

Akékoľvek otázky smerujte, prosím, do tohto formulára.